Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 17 maj 2023

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2023.

Riksgälden redovisade redan i Riksgäldens årsredovisning för 2022 den verksamhet som bedrivits under 2022. Denna redovisning ska ses som ett komplement och tar primärt sikte på att beskriva den finansiella ställningen i finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter.

Sammantaget fungerar finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter i dagsläget som avsett. De avgiftsskyldiga tillståndshavarna fullgör sina skyldigheter både vad gäller inbetalning av beslutade avgifter och vad gäller att ställa värdebeständiga säkerheter. I juni kommer Riksgälden att remittera förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2024-2026. Kärnavfallsavgifterna förväntas att öka signifikant, framförallt till följd av en kraftig ökning av de återstående kostnaderna enligt industrins senaste kostnadsberäkning.

Läs hela yttrandet: Samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter (Dnr RG 2023/547)

Läs mer: Riksgäldens årsredovisning för 2022

Kvartalsrapport 2022:4 - Finansiering av kärnavfall