Nyhetslista Insättningsgarantin

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Nyhet 22 juni 2020 Insättningsgarantin

I dag skickar Riksgälden ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Promemorian stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Nyhet 4 februari 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, Fi2019/0368/B

Fortsätt öka motståndskraften mot finansiella kriser

Nyhet 5 september 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Med drygt tio år sedan finanskrisen är det viktigt att kontinuerligt stärka finanssektorns motståndskraft mot kris. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett tal vid UBS årliga bankkonferens i Stockholm.

Riksgäldsdirektören kommenterade Brexit och Bankpaketet på pressträff

Nyhet 20 februari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

På dagens pressträff kring Riksgäldens statsupplåningsprognos berörde riksgäldsdirektör Hans Lindblad de aktuella frågorna om Brexit samt det så kallade Bankpaketet/BRRD2.

Sverige bättre rustat för bankkris

Nyhet 5 februari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

Nordisk-baltisk finansiell krisövning

Nyhet 31 januari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den...

Gynnas bankerna fortfarande av en förväntan om en implicit statlig garanti?

Nyhet 22 januari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

En ny rapport från Finansinspektionen och Riksgälden visar att värdet av en implicit statlig garanti för de svenska storbankerna har minskat sedan finanskrisen 2008–2009. Nedgången beror bland annat på högre kapital- och likviditetskrav på bankerna, ett nytt regelverk för bankkrishantering och...

Ny överenskommelse i EU om krishanteringsregler

Nyhet 5 december 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

EU:s finansministrar antog den 4 december en överenskommelse om ett uppdaterat regelverk för bankkrishantering, det så kallade krishanteringsdirektivet.

Förbättrade förutsättningar för effektiv bankkrishantering

Nyhet 28 november 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen, det vill säga den ordning fordringarna ska betalas vid en konkurs. Detta är en anpassning till EU:s krishanteringsdirektiv.

Nytt sätt att rapportera inför resolutionsplanering 2019

Nyhet 26 november 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Från och med 2019 ska banker och andra institut rapportera för resolutionsplanering på ett nytt sätt. Inrapporteringen ska ske till Finansinspektionen (FI). Därefter hämtar Riksgälden in informationen från FI. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver samt hur FI vill att...

Komplettering av frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Nyhet 8 oktober 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). På vår webbplats finns en sammanställning över svar på frågor som kommit in om vissa detaljer i promemorian. Vi har i dag publicerat ett reviderat svar om hur skuldandelsprincipen följs...

Insättningsgarantin skyddar sparande i Remium Nordic

Pressmeddelande 18 april 2018 Om Riksgälden, Insättningsgarantin

Finansinspektionen har återkallat Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd. Institutet ska därför avveckla sin verksamhet och återbetala kundernas insättningar. Insättningsgarantin skyddar insättningar i Remium och aktiveras vid behov.

Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

Nyhet 20 mars 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

Kännedomen om insättningsgarantin kvar på drygt hälften

Nyhet 9 mars 2017 Insättningsgarantin

Drygt hälften av svenskarna känner till att det finns ett skydd för pengar insatta på konto i banker och vissa andra finansiella institut. Det visar den senaste mätningen av allmänhetens kunskap om och förtroende för insättningsgarantin.

Ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

Nyhet 9 december 2016 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden beslutar om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti. Förändringarna innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin.

Småbelopp på vilande konton betalas inte ut

Nyhet 1 december 2016 Insättningsgarantin

För vissa konton med saldo under 25 kr, som inte rörts på två år, kommer man inte längre att betala ut insättningsgaranti vid händelse av konkurs.

Ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti

Nyhet 7 oktober 2016 Insättningsgarantin

Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti.

Föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 14 juni 2016 Insättningsgarantin

Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti är nu beslutade och publicerade. De träder i kraft den 1 juli 2016, samtidigt som ändringarna i lagen om insättningsgaranti börjar gälla.

Stärkt skydd för sparande på konto från 1 juli

Pressmeddelande 27 maj 2016 Om Riksgälden, Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för insättningsgarantin som innebär att skyddet för pengar på konto stärks. En nyhet är att skyddet för insättare i Sverige nu sätts till 950 000 kronor i stället för 100 000 euro. Dessutom kan man under vissa omständigheter få högre ersättning än så.