Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd för sparande på konto. Sparare ska känna sig trygga med att ha pengar insatta på ett konto på en bank eller ett kreditinstitut. Staten ersätter kapital och ränta upp till ett visst belopp per person och institut om institutet till exempel går i konkurs.

I dagsläget är det högsta ersättningsbeloppet 950 000 kronor per insättare och institut. Beloppet är en anpassning till svenska kronor av EU-direktivet som bestämmer att ett ersättningsbelopp motsvarande 100 000 euro ska gälla inom EES. Av direktivet framgår att omräkning till lokal valuta ska kontrolleras vart femte år och anpassas om beloppet avviker med mer än motsvarande 5 000 euro. En omräkning ska ske för första gången till den valutakurs som gällde den 3 juli 2020. 

Riksgälden föreslår i remissen att det högsta ersättningsbeloppet ska uppgå till 1 050 000 kronor.

Höjningen av beloppet för insättningsgarantin är konsekvensen av den växelkurs som gällde mellan euro och svenska kronor den 3 juli 2020, säger Martin Janhäll, enhetschef Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Remisspromemoria - ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Fakta

Insättningsgarantin ger en trygghet för insättarna och minskar därmed risken för att många vill ta ut sina pengar samtidigt. På så sätt bidrar insättningsgarantin till stabilitet i den svenska ekonomin. Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna bankerna och instituten som placeras i en fond.

Läs mer om insättningsgarantin