Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 10 juni 2021

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

I remissen föreslås ändringar som innebär att det anges ett värde som ska användas vid beräkningen av riskindikatorn stabil nettofinansieringskvot. Därutöver föreslås följdändringar på så sätt att hänvisningar till den nuvarande genomförandeförordningen ska ersättas med hänvisningar till den nya genomförandeförordningen.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Sista svarsdatum för remissen är 10 september 2021. De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.