Nordisk-baltisk finansiell krisövning

Nyhet 31 januari 2019

De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den europeiska unionen. En representant från Internationella Valutafonden (IMF) deltog som observatör.

Övningen utgick från ett hypotetiskt krisscenario som involverar fiktiva finansinstitut i de nordiska och baltiska länderna och testade de olika myndigheternas krishanteringsförmåga och regionala samarbete. Deltagarna kommer framöver att noga studera det detaljerade utfallet av krisövningen och dra lärdom av erfarenheterna för att stärka de deltagande myndigheternas finansiella krisberedskap.

För att förbereda denna övning bildades 2017 en arbetsgrupp under Riksbankens ledning inom ramen för den nordisk-baltiska stabilitetsgruppen (Nordic-Baltic Stability Group, NBSG). NBSG omfattar finansdepartement, centralbanker samt tillsyns- och resolutionsmyndigheter i de åtta nordiska och baltiska länderna. De nordiska och baltiska länderna har enats om att genomföra regelbundna finansiella krisövningar inom ramen för NBSG.

Läs mer om Riksgäldens arbete med finansiell stabilitet