Frågor och svar om premieobligationer

Här hittar du svar på vanliga frågor om premieobligationer.

Frågor och svar – premieobligationer

Vi på Riksgälden kan inte lämna någon information gällande dina premieobligationer, varken om innehav eller serienummer. Den informationen har din bank där du har ditt värdepapperskonto (VP-konto).

Det finns inte längre några nya premieobligationer att köpa från Riksgälden. Redan utgivna premieobligationer som ännu inte har förfallit kan handlas på börsen via en bank eller fondkommissionär.

Du måste ha ett VP-konto (värdepapperskonto) eller öppna ett senast när du anmäler dig för köp. Premieobligationerna registreras på ditt VP-konto.

Det är svenska staten som ger ut premieobligationer. Du är garanterad att få tillbaka det insatta beloppet om du behåller en premieobligation från den ges ut tills den förfaller.

Tidigare utgivna premieobligationer handlas till aktuell dagskurs på börsen, vilket kan var mer eller mindre än priset på obligationen när den gavs ut. Kurserna hittar du på NASDAQ Stockholm, hos en bank eller fondkommissionär.

För nu utestående premieobligationer var priset 5 000 kronor när de gavs ut. Det är det beloppet du får tillbaka om du behåller premieobligationen till förfall.

Ett VP-konto (värdepapperskonto) liknar ett bankkonto. Skillnaden är att på ett VP-konto registreras värdepapper istället för pengar. Du har ett avkastningskonto, det vill säga, ett bank- eller plusgirokonto knutet till ditt VP-konto. Det är till det kontot som vi betalar ut dina vinster och det insatta beloppet när obligationen förfaller.
VP -konto kan ha olika benämningar på olika banker, t.ex. servicekonto. Läs mer om VP-konton hos Euroclear.

Du vänder dig till en bank eller fondkommissionär. De öppnar kostnadsfritt ett VP-konto åt dig i Euroclear Swedens system (tidigare VPC). 

När det gäller förändringar eller upplysningar som rör ditt VP-konto vänder du dig till banken eller fondkommissionären där du har ditt VP -konto. Om du inte kommer ihåg vilken bank eller fondkommissionär det är kan du titta på ditt årsbesked eller den senaste avin som du fått. 

Den så kallade utlottningsprocenten bestäms av hur ränteläget ser ut när vi ger ut nya premieobligationer. Utlottningsprocenten visar hur mycket vinster som lottas ut sammanlagt varje år.

Vinstdragningarna sker hos oss och övervakas av Lotteriinspektionen. Dragningarna är offentliga. Vill du vara med på en vinstdragning måste du anmäla det i förväg till oss eftersom antalet platser är begränsat.

Alla premieobligationer som getts ut sedan 1996 är registrerade på VP-konto (värdepapperskonto). Det innebär att alla vinster på de här premieobligationerna betalas ut automatiskt till det bank- eller plusgirokonto du har knutit till ditt VP-konto. Om du inte har något bank- eller plusgirokonto knutet till ditt VP-konto får du vinsten via en bankgiroavi.

När du vinner får du en vinstavi. Informationen skickas ut via Euroclear (tidigare VPC). I brevet finns adressen till ditt kontoförande institut, det vill säga den bank eller det institut där du har ditt VP-konto. Vinsterna betalas normalt ut fyra bankdagar efter dragningsdagen.

För kunder med servicekonto i Nordea eller Swedbank:
Du som har servicekonto i Nordea eller Swedbank har från och med den 18 april 2010 möjlighet att få dina vinstavier elektroniskt via din internetbank. Om du även i fortsättningen vill ha vinstavierna med posten kan du behöva anmäla det i din internetbank. Kontakta din bank för mer information.

Vi visar resultatet av den senaste dragningen på vår webbplats efter kl. 13.00 på dragningsdagen. Du kan även kontrollera om du vunnit med vår app Premiekollen eller genom att ringa kostnadsfritt till vår vinsttelefon, på telefonnummer 020-91 90 00. 

Dragningslistor i pdf-format finns att hämta och att skriva ut på vår webbplats. Du kan också beställa dragningslistor från oss efter varje vinstdragning.

Alla premieobligationer som har getts ur från och med 1996 är registrerade hos Euroclear Sweden (tidigare VPC). För alla premieobligationer som är registrerade hos Euroclear betalas alla vinster ut automatiskt. Vinsten sätts in på det bank- eller plusgirokonto som du har knutit till ditt VP-konto.

Om du köper ett visst antal premieobligationer i följd är du garanterad en årlig vinst (ränta) under obligationens löptid.

För nu utestående obligationer är den garanterade följden 10 premieobligationer i följd. Det ska vara en äkta följd. Det innebär att om garantiföljden till exempel är 10 premieobligationer ska det vara nummer 1001-1010, 1011-1020 och så vidare.

Ja, du kan sälja dem på börsen till aktuell dagskurs. Du säljer dina obligationer via din bank eller fondkommissionär. Banken eller fondkommissionären kan ta ut en avgift, så kallat courtage, för detta.  

Du betalar ingen avgift om du köper en premieobligation när den ges ut. Vill du däremot köpa eller sälja en premieobligation på börsen brukar banken eller fondkommissionären ta ut en avgift, så kallat courtage.

Du hittar aktuella kurser på Stockholmsbörsens hemsida NASDAQ Stockholm. Banker och fondkommissionärer har också uppgift om aktuell kurs. 

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är bankdagen före respektive vinstutlottningsdag (om inget annat anges i lånespecifikationen eller tillämpliga allmänna villkor). Börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragningstillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

Premieobligationer som getts ut från och med 1996 är registrerade på VP-konto (värdepapperskonto) och kan inte tappas bort.

Då öppnar ni ett VP-konto (värdepapperskonto) tillsammans, ett så kallat samägarkonto. Samägarkontot registreras på en person (företrädare) och de övriga personerna registreras som delägare. Kontakta din bank eller fondkommissionär för att få mer information om samägarkonto.

Du kan köpa dem i ditt namn och sedan föra över dem till mottagarens VP-konto (banken tar ut en avgift för detta). Sedan skickas en bekräftelse på att premieobligationerna förts över till mottagarens VP-konto.  

Du tar upp det i din självdeklaration året efter försäljningen. Om du gjort en realisationsvinst beskattas den med 30 procent av vinsten. Är det istället en realisationsförlust kan du göra avdrag för den. Realisationsförlusten är dock bara avdragsgill till 70 procent, vilket leder till en skattereduktion med 21 procent av förlusten.

Skatteverket fastställer varje år ett deklarationsvärde per den 31 december och det är det värdet du tar upp i din självdeklaration. Deklarationsvärdet framgår på årsbeskedet. 

Till Premieobligationers startsida

Appen premiekollen avvecklas 1 april 2020 och fortsatt förvaltning och support av appen upphör. Avvecklingen görs med anledning av att Riksgälden inte längre säljer några nya premieobligationer, och att det bara finns ett utestående lån.

Har du fler frågor?

Kontakta oss!

Telefon: 020 780 780 måndag och torsdag kl 09.00-10.00.
E-post: kundservice@riksgalden.se

Frågor och svar om premieobligationer