Överskott för staten i augusti 2021

Pressmeddelande 7 september 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 43,4 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 21,3 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än förväntat förklaras till största del av att skatteinkomsterna var högre än väntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre.

Det primära saldot var 19,2 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var nästan 10 miljarder kronor högre än beräknat, där det var kompletterande skatt som utvecklades starkare än väntat. Samtidigt var även utbetalningarna från myndigheter lägre än beräknat. Det var främst Skolverket, Sida, Kammarkollegiet samt Arbetsförmedlingen som uppvisade lägre utbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,8 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på lägre utlåning till ett antal myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2021 visade statens betalningar ett underskott på 32,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 173 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september 2021 publiceras den 7 oktober kl. 09.30.

Nya prognoser för åren 2021–2023 publiceras den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov(miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga   utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 43 428 21 273 22 155 37 842 -32 659
Nettolånebehov1 -43 428 -21 273 -22 155 -37 842 32 659
Primärt saldo3 -36 426 -17 184 -19 242 -31 705 40 288
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -6 216 -3 415 -2 801 -5 643 -21 959
Räntor på statsskulden -787 -675 -112 -493 14 330
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 350 -727 -623 -1 009 14 314
  - Ränta på lån i utländsk valuta -49 -61 13 -12 -718
  - Realiserade valutakursdifferenser 612 113 498 529 734

Rapport: Sveriges statsskuld augusti 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 maj: Statsupplåning prognos och analys 2021:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja