Överskott för staten i november 2021

Pressmeddelande 7 december 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,6 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna från myndigheter var lägre än väntat.

Det primära saldot var 21,0 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var drygt 4 miljarder kronor högre än prognosen. Utbetalningarna från flertalet myndigheter var lägre än beräknat, framför allt från Kammarkollegiet, Sida och Skolverket. Även EU-avgiften var lägre än förväntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter var i linje med prognosen.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,4 miljarder kronor lägre än prognos. Differensen förklaras av lägre realiserade valutakursdifferenser.

För tolvmånadersperioden till och med november 2021 visade statens betalningar ett överskott på 28,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 136 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december 2021 publiceras den 11 januari kl. 09.30.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser är den 24 februari 2022.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank.   Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

 UtfallPrognosDifferensAckumulerad differens [2]Utfall 12-månader

Budgetsaldo       

37 552

14 642

22 911

40 305

28 274

Nettolånebehov [1]

-37 552

-14 642

-22 911

-40 305

-28 274

Primärt saldo [3]

-33 262

-12 284

-20 978

-34 997

24 400

Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4]

-3 949

-3 388

-560

-3 733

-62 840

Räntor på statsskulden

-342

1 030

-1 372

-1 575

10 166

  - Ränta på lån i svenska kronor

1 295

1 300

-5

-24

11 919

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-35

-40

5

12

-771

  - Realiserade valutakursdifferenser

-1 602

-230

-1 372

-1 563

-983

Rapport: Sveriges statsskuld november 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 oktober: Statsupplåning prognos och analys 2021:3

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja