Underskott för staten i september 2023

Pressmeddelande 6 oktober 2023

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 8 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster och lägre utbetalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades bland annat av fortsatta utbetalningar av elstöd till företag.

Siffrorna i tabellen nedan är korrigerade 2023-10-12.

Det primära saldot var 3,4 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var omkring 4 miljarder kronor högre än prognosticerat, vilket bland annat förklaras av högre kompletteringsbetalningar. Vidare var utbetalningar från ett antal myndigheter sammanlagt 3,6 miljarder kronor lägre än väntat. Bland annat Kammarkollegiet och Sida hade oväntat låga utbetalningar. Dessa effekter motverkades av att Skatteverket betalade ut elstöd till företag på ungefär 4 miljarder kronor. Elstöd har även betalats ut i juni, juli och augusti. I september gick ansökningstiden för elstöd ut. I takt med att Skatteverket behandlar resterande ansökningar kommer ytterligare elstöd att betalas ut.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var i linje med prognosen.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,7 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på högre realiserade valutakursdifferenser.

För tolvmånadersperioden till och med september 2023 visade statens betalningar ett överskott på 68,5 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 975 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober 2023 publiceras den 7 november 2023 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 26 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

[5] 2023-10-12: Fördelningen är korrigerad. 2023-10-06: Utfallet för budgetsaldot är korrekt, men fördelningen mellan delposterna primärt saldo, nettoutlåning och räntor på statsskulden är däremot inte helt korrekt till följd av en uppdatering i ett av Riksgäldens systemstöd. Det har påverkat hur transaktioner har redovisats mellan dessa delposter. Värdet av de transaktioner som inte har fördelats korrekt uppskattas till cirka 1-2 miljoner kronor. Fördelningen kommer att korrigeras under vecka 41. 

 UtfallPrognosDifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån

Budgetsaldo

-6 283

-7 991

1 708

48 204

68 521

Nettolånebehov [1]

6 283

7 991

-1 708

-48 204

-68 521

Primärt saldo [3, 5]

7 013

10 454

-3 441

-33 443

-58 599

Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4, 5]

-4 657

-4 730

73

-19 390

-42 145

Räntor på statsskulden [5]

3 927

2 267

1 660

4 628

32 224

  - Ränta på lån i svenska kronor

2 616

2 011

605

627

18 615

  - Ränta på lån i utländsk valuta

286

241

44

159

1 437

  - Realiserade valutakursdifferenser

1 025

14

1 011

3 842

12 172

Rapport: Sveriges statsskuld september 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 25 maj 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:2.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja