Underskott för staten i juni 2022

Pressmeddelande 7 juli 2022

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,5 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos på 34,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Det primära saldot var 2,0 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att skatteinkomsterna var 6,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Samtidigt var utbetalningarna från myndigheter mindre än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 6,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på högre inlåning från Svenska kraftnät och Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2022 visade statens betalningar ett överskott på 159,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 090 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli 2022 publiceras den 5 augusti kl. 08.00.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2022–2024 är den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)
1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos Diff.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo -30 496 -34 294 3 799 -1 345 159 947
Nettolånebehov1 30 496 34 294 -3 799 1 345 -159 947
Primärt saldo3 34 041 32 033 2 008 8 593 -70 380
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -12 431 -6 120 -6 311 -8 578 -102 598
Räntor på statsskulden 8 885 8 381 504 1 330 13 030
  - Ränta på lån i svenska kronor 8 707 8 834 -127 135 7 279
  - Ränta på lån i utländsk valuta -42 -14 -27 -29 -792

  - Realiserade valutakursdifferenser

220 -439 658 1 224 6 544

Rapport Sveriges statsskuld juni 2022

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 24 maj 2022: Statsupplåning prognos och analys 2022:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja