Underskott för staten i oktober 2020

Pressmeddelande 6 november 2020

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 36,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 45,6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än beräknat.

Det primära saldot blev 6,8 miljarder kronor högre än prognosticerat. Det beror främst på att skatteinkomsterna blev cirka 8 miljarder kronor högre än beräknat, vilket i sin tur beror på högre kompletterande skattebetalningar än väntat. 

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på lägre utlåning till Försvarets materielverk och Trafikverket.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2020 visade statens betalningar ett underskott på 208,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 238 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november 2020 publiceras den 7 december, kl. 09.30.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov¹(miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall okt.Prognos okt.Differens okt.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo -35 973 -45 560 9 587 9 587 -208 266
Nettolånebehov 35 973 45 560 -9 587 -9 587 208 266
Primärt saldo3 19 484 26 315 -6 831 -6 831 154 872
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 17 786 20 647 -2 861 -2 861 41 933
Räntor på statsskulden -1 297 -1 402 105 105 11 461
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 465 -1 862 397 397 8 584
  - Ränta på lån i utländsk valuta -146 -47 -99 -99 -843
  - Realiserade valutakursdifferenser 314 507 -193 -193 3 721

Rapport: Sveriges statsskuld oktober 2020

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 21 oktober: Statsupplåning prognos och analys 2020:3

Åsa Elm 300x300 pixlar

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil:  076-100 63 56
E-post: Åsa Elm