Underskott för staten i juni 2020

Pressmeddelande 7 juli 2020

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 56,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 70,5 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat.

Det primära saldot blev 13,9 miljarder kronor högre än prognosticerat. Större delen av skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna blev cirka 10 miljarder kronor högre än beräknat. Statistik som visar effekterna inom de olika skatteslagen saknas ännu. Statistik för maj månad visade bland annat att inbetalningarna av löneskatter och bolagsskatt var högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,1 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2020 visade statens betalningar ett underskott på 58,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 158 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli 2020 publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos   maj 2020).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens   internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som   tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen   påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga   utgiftstaket.
 Utfall   juniPrognos juniDifferens juniAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo -56 525 -70 464 13 938 41 558 -58 050
Nettolånebehov 56 525 70 464 -13 938 -41 558 58 050
Primärt saldo3 58 198 72 106 -13 908 -36 738 73 106
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -4 249 -4 166 -83 -3 965 -32 936
Räntor på statsskulden 2 576 2 523 53 -856 17 880
  - Ränta på lån i svenska kronor 3 571 3 103 468 -168 12 413
  - Ränta på lån i utländsk valuta -73 -66 -7 -26 -615
  - Realiserade valutakursdifferenser -922 -514 -408 -661 6 082

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld juni 2020

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik. 

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 19 maj: Statsupplåning prognos och analys 2020:2.

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)