Upplåning och statsskuld

Riksgälden lånar för statens räkning främst genom att ta upp lån på den svenska och den internationella kapitalmarknaden. Riksgälden finansierar underskott i statsbudgeten alternativt amorterar på statsskulden när det är överskott.

Planen för finansiering bygger bland annat på en prognos för statens lånebehov och data för den befintliga statsskulden. Utifrån dessa anpassar Riksgälden upplåningen de kommande åren.

Här presenteras översiktliga och detaljerade redovisningar av Riksgäldens upplåning och statens skuldsättning. Redovisningen omfattar både utfall och prognoser där sådana finns.