Yttrande över: SKB:s yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter m.m.

Nyhet 3 december 2021

Riksgälden har lämnat sitt yttrande över det yttrande som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnat till regeringen (Miljödepartementet) över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023.

SKB:s yttrande föranleder inga förändringar av Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023.

Skälen för Riksgäldens bedömning framgår av yttrandet.

Yttrande över: Svensk Kärnbränslehantering AB:s yttrande över Riksgäldskontorets förslag (M2021/01827)