Överskott för staten i juli 2022

Pressmeddelande 5 augusti 2022

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Det primära saldot var 9,8 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att skatteinkomsterna var 6,6 miljarder kronor högre än beräknat. Samtidigt var utbetalningarna från ett flertal myndigheter mindre än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 7,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från Svenska kraftnät och Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,1 miljarder kronor högre än prognos. Skillnaden förklaras främst av högre realiserade valutakursdifferenser.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2022 visade statens betalningar ett överskott på 167,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 075 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti 2022 publiceras den 7 september kl. 08.00.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2022–2024 är den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 15 433 -523 15 956 14 612 167 257
Nettolånebehov1 -15 433 523 -15 956 -14 612 -167 257
Primärt saldo3 -3 128 6 636 -9 765 -1 172 -68 076
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -12 923 -5 625 -7 299 -15 877 -112 897
Räntor på statsskulden 619 -488 1 107 2 437 13 716
  - Ränta på lån i svenska kronor -24 -350 326 461 7 480
  - Ränta på lån i utländsk valuta -46 -47 1 -27 -788
  - Realiserade valutakursdifferenser 689 -91 780 2 004 7 024

Rapport: Sveriges statsskuld juli 2022

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 24 maj 2022: Statsupplåning prognos och analys 2022:2

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja