Överskott för staten i augusti

Pressmeddelande 7 september 2018

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 24,9 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 27,3 miljarder kronor. Skillnaden berodde främst på högre nettoutlåning till myndigheter.

Statens primära saldo blev 0,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde främst på att myndigheternas utgifter blev något högre. Statens skatteinkomster var i linje med prognosen.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,6 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras huvudsakligen av minskad inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,3 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2018 visade statens betalningar ett överskott på 95,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 203 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 5 oktober, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
¹ Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
² Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2018).
³ Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall   augustiPrognos augustiDiff. augustiAck. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -24 857 -27 306 2 449 -1 597 -95 425
Primärt saldo³ -21 667 -22 181 513 -3 498 -101 948
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -3 164 -4 751 1 588 1 827 -1 339
Räntor på statsskulden -26 -374 348 74 7 863
 - Ränta på lån i svenska kronor -613 -608 -5 317 10 592
 - Ränta på lån i utländsk valuta -22 -18 -4 -2 -882
 - Realiserade valutakurs-differenser 609 252 357 -241 -1 847

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld augusti 2018

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.