Överskott för staten i januari

Pressmeddelande 7 februari 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,1 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre utbetalning av medlemsavgift till EU och tidigarelagda inbetalningar av jordbruksstöd från EU.

Utbetalningen av EU-avgift blev 0 miljarder kronor i januari, vilket var 4 miljarder kronor lägre än prognos. Det förklaras av ändringsbudgetar som beslutades i december 2016.

Inbetalningar av jordbruksstöd från EU uppgick till 4 miljarder kronor i januari. Dessa inbetalningar låg i prognosen för februari och därmed påverkas inte helåret.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,6 miljarder kronor högre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 2,2 miljarder kronor lägre än prognos, vilket till största del berodde på lägre kursförluster i samband med byten av nominella statsobligationer.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2017 visade statens betalningar ett överskott på 77,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 326 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari publiceras den 7 mars, kl. 09.30.

Nya prognoser för 2017 och 2018 publiceras den 22 februari, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov¹  (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall janPrognos janDifferens janAck. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov -8 684 2 118 -10 802 -16 390 -77 392
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -4 915 4 263 -9 178 -13 064 -91 349
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -1 588 -2 238 650 -928 13 666
Räntor på statsskulden -2 182 92 -2 274 -2 398 292
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 430 232 -1 662 -1 956 3 155
  - Ränta på lån i utländsk valuta -31 25 -56 37 518
  - Realiserade valutakursdifferenser -720 -165 -555 -479 -3 381

Sveriges statsskuld januari 2017

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.