Överskott för staten i april

Pressmeddelande 9 maj 2016

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 14,5 miljarder kronor i april, i linje med Riksgäldens prognos som var 14,0 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än beräknat uppvägdes av lägre utdelningsinkomster och högre räntebetalningar på statsskulden.

Skatteinkomsterna var cirka 8 miljarder kronor högre än prognos, vilket främst beror på högre kompletteringsbetalningar. Statens utdelningsinkomster var drygt 4 miljarder kronor lägre än förväntat. Det förklaras framför allt av att utdelningar från Riksbanken och Telia som prognostiserats i april i stället kommer att betalas in i maj respektive oktober.    

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,6 miljarder kronor lägre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 4,9 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att kursförluster i samband med byten av realobligationer blev större än Riksgälden räknade med i februariprognosen.

För tolvmånadersperioden till och med april 2016 visade statens betalningar ett överskott på 23 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 305miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 8 juni, kl. 09.30.

Kontakt

Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall
april
Prognos
april
Diff.
april
Ack.
diff.2
Utfall
12-mån
Nettolånebehov -14 484 -13 982 -502 -5 442 -22 923
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -13 917 -9 103 -4 814 -10 901 -44 277
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -2 654 -2 097 -558 651 5 742
Räntor på statsskulden 2 087 -2 782 4 869 4 808 15 612
  - Ränta på lån i svenska kronor 2 502 -2 433 4 935 3 608 15 130
  - Ränta på lån i utländsk valuta -159 2 -161 114 42
  - Realiserade valutakursdifferenser -255 -351 96 1 087 439

Sveriges statsskuld april 2016, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.