Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,24%.

Nyhet 24 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-25 - 2021-07-01.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Ojämn minskning av marknadens förväntningar på statligt stöd till systemviktiga banker

Nyhet 23 juni 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

En artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik visar att marknadens förväntningar på att staten ska garantera systemviktiga bankers överlevnad har minskat sedan 2012. Men förväntningar på statligt ingripande om en systemviktig bank skulle få finansiella problem kvarstår, vilket...

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 17 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-18 - 2021-06-24.

Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta

Pressmeddelande 16 juni 2021 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Riksgälden lånade i dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en 50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta lånet i Sveriges statsskuld.

Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Pressmeddelande 15 juni 2021 Garantier och lån, Covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Remissvar: Riskskatt för kreditinstitut

Nyhet 15 juni 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden konstaterar att utkastet till lagrådsremiss i stor utsträckning är oförändrat i förhållande till den promemoria om Riskskatt för vissa kreditinstitut som Finansdepartementet remitterade den 17 september 2020.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 juni

Nyhet 14 juni 2021 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats.

Remissvar: Viktigt värna effektiva former för krishantering vid finansiell oro

Nyhet 11 juni 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar utredarens förslag om en ny struktur i beredskapssektorer och inrättandet av de två beredskapssektorerna Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster. Riksgälden efterfrågar vissa förtydliganden och förordar Riksbanken som sektorsansvarig myndighet inom Finansiella tjänster.