Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Eba publicerar riktlinjer om resolutionsbarhet

Nyhet 14 januari 2022 Finansiell stabilitet

Den Europeiska bankmyndigheten (Eba) har den 13 januari publicerat riktlinjer om resolutionsbarhet. Riktlinjerna inför en EU-gemensam minimistandard för resolutionsbarhet inom ett antal områden och riktar sig främst till systemviktiga banker. Syftet med riktlinjerna är att bidra till att öka dessa...

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,38%.

Nyhet 13 januari 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-01-14 - 2022-01-20.

Remissvar: Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 13 januari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (dnr Fi2021/04052).

Sveriges statsskuld december 2021

Publikation 11 januari 2022 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Statens budgetöverskott blev 78 miljarder kronor 2021

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Statens budgetöverskott blev 78 miljarder kronor 2021

Pressmeddelande 11 januari 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 78 miljarder kronor för 2021. Riksgäldens prognos var ett överskott på 22 miljarder kronor.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,28%

Nyhet 5 januari 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-01-07 - 2022-01-13.

Riksgälden får nytt uppdrag – prövning av ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor

Nyhet 4 januari 2022 Finansiering av kärnavfall

Från den 1 januari 2022 har Riksgälden ett nytt uppdrag kopplat till prövning av ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor. Det innebär att Riksgälden ska bedöma om kärnkraftsbolagens försäkringar och andra säkerheter är tillräckliga. Dessa ska täcka de kostnader som kan uppstå till följd av...

Remissvar: Om kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Nyhet 3 januari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av betänkandet av utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner ("En god kommunal hushållning").

Finans- och riskpolicy 2022

Publikation 3 januari 2022 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2022

Finans- och riskpolicyn stödjer Riksgäldens riskhantering och den interna kontrollen. Den ger en överblick av myndighetens hantering av finansiella risker och vald risknivå.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,20%.

Nyhet 30 december 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-12-31 - 2022-01-06