Statsskuldens förvaltning 2017

Nyhet 22 februari 2018

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2017 till regeringen. Det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden utan att risken blir för hög.

Året präglades av oväntat stora överskott i statsfinanserna och Riksgälden drog därför successivt ner på upplåningen för att parera utvecklingen. Trots lägre upplåningsvolymer uppstod betydande placeringsbehov i likviditetsförvaltningen. Som ett led i regeringens beslut att gradvis minska statsskuldens valutaexponering fortsatte Riksgälden att köpa utländsk valuta. Riksbanken fortsatte med köpen av statspapper och ägde närmare hälften av den utestående stocken av statsobligationer vid slutet av året. Riksbankens köp, regleringar och det låga utbudet av nya statsobligationer bedöms ha bidragit till att likviditeten på statspappersmarknaden försämrades ytterligare under året. Kostnaden för statsskulden låg kvar på historiskt låga nivåer.

Högt förtroende för Riksgälden

Sedan 2004 genomför Kantar Sifo Prospera varje år en enkätundersökning bland Riksgäldens återförsäljare och investerare. Resultatet av undersökningen 2017 visar att förtroendet för Riksgälden är fortsatt högt.

Statsskuldens förvaltning 2017

Förtroendemätning 2017

Kontakt

Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94