Riksgälden välkomnar förslag om skärpt amorteringskrav

Nyhet 8 september 2017

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter. Riksgälden tillstyrker även förslaget om att koppla det skärpta amorteringskravet till hushållens skuldkvot. Det skriver Riksgälden i sitt remissvar på Finansinspektionens förslag till skärpta amorteringskrav.

Riksgälden delar Finansinspektionens bedömning att det behöver genomföras åtgärder för att fortsatt dämpa hushållens skuldutveckling. Hushållens höga skuldsättning riskerar bland annat att leda till att hushållen drar ner sin konsumtion kraftigt vid händelse av en makroekonomisk störning.

Den modell som Finansinspektionen föreslår, att skärpa amorteringskravet genom att se till hushållens skuldkvot, har fördelar jämfört med andra alternativa regleringar. Men Riksgälden pekar samtidigt på att det är viktigt att följa upp effekterna av genomförda åtgärder, både i vilken mån den ekonomiska störningskänsligheten minskar och graden av negativa bieffekter från åtgärderna. Man bör vara vaksam på om förslaget, om det genomförs, skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden och leder till en fortsatt ökad blancoutlåning.

Riksgäldens resmissvar på förslaget om skärpt amorteringskrav, pdf