Fördjupad utfallsanalys i december – ackumulerat utfall i linje med prognos

Nyhet 26 januari 2012

Statens nettolånebehov var 10,3 miljarder kronor lägre än prognos i december. Den stora avvikelsen förklaras till stor del av att betalningar har förskjutits mellan månader. Det ackumulerade utfallet är i linje med vår prognos.

Skatteinkomsterna har utvecklats i linje med prognos de senaste tre månaderna även om det finns relativt stora differenser inom olika skatter (se tabell nedan). Den stora avvikelsen i december beror till största delen på att sista utbetalningen av skatteåterbäringen för året blev lägre än prognostiserat. Det fick en direkt påverkan på årsutfallet för 2011, men har sannolikt ingen större betydelse för 2012. Konsumtionsskatterna har utvecklats svagare än prognos, vilket skulle kunna indikera en lägre tillväxt privat konsumtion. Löne- och företagsskatter följer oktoberprognosen.

Riksgäldens nettoutlåning har påverkats av de insättningar och uttag på konto i Riksgälden som Kammarkollegiet har gjort för Kärnavfallsfondens räkning i samband med tillfälliga placeringar av medel som normalt ska investeras i statspapper. Den här typen av transaktioner kan få stora effekter på budgetutfallet enskilda månader, men de påverkar inte statens underliggande finanser.

Räntorna på statsskulden har varit högre än beräknat, vilket framför allt beror på högre realiserade valutakursförluster när vi rullar vår benchmarkportfölj med derivat.

Avvikelser utfall nettolånebehov oktober - december 2011  
  okt nov dec   Summa
Skatt 1,9 1,0 -3,4   -0,5
Löneskatter 0,0 0,3 0,3   0,6
Konsumtionsskatter 3,3 -0,4 2,1   5,0
Företag 0,5 -1,1 -0,2   -0,7
Kompletterande skatt -2,0 2,2 -5,6   -5,4
           
Transfereringar 0,1 0,1 0,0   0,2
Utdelningar/Försäljningar -1,0 1,0 0,0   -0,1
Övrigt -3,6 1,8 2,7   1,0
           
Nettoutlåning 1,0 9,4 -11,5   -1,1
Räntebetalningar -1,0 0,5 1,8   1,3
Totalt -2,7 13,8 -10,3   0,8
Alla värden är i miljarder kronor och i lånebehovstermer. Ett positivt tal betyder att staten måste låna mer än beräknat.  



Frågor besvaras av:

Sofia Olsson, 08 613 47 30