Myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden – inom ramen för finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter

Nyhet 1 oktober 2019

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01436/Ke)