MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Publikation 18 oktober 2021

Denna policy redogör för hur kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) ska tillämpas för banker och andra institut.

MREL-policyn bygger på nya regler i EU:s krishanteringsregelverk som har införlivats i lagen (2015:1016) om resolution (LOR). Riksgäldens beslut om MREL sker enskilt för varje bank utifrån de ramar som ges i LOR. Lagen ger Riksgälden utrymme att ta ställning till vissa aspekter rörande kravens omfattning, storlek och uppfyllnad.

MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) (Börjar gälla den 1 januari 2022)

Beslutspromemoria  (Börjar gälla den 1 januari 2022)

Pressmeddelande: Riksgälden beslutar om ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)