Överskott för staten i februari

Pressmeddelande 7 mars 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 42,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre nettoutlåning till myndigheter och något lägre skatteinkomster än beräknat.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor lägre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,7 miljarder kronor högre än beräknat. Skillnaden beror bland annat på oväntad utlåning till Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,7 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2017 visade statens betalningar ett överskott på 74,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 329 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars publiceras den 7 april, kl. 09.30.

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2017).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.
 Utfall febPrognos febDifferens febAck. diff.2Utfall 12-mån
Nettolånebehov -42 884 -48 151 5 267 5 267 -74 802
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -43 744 -45 662 1 918 1 918 -92 909
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -582 -3 233 2 651 2 651 12 714
Räntor på statsskulden 1 442 744 698 698 5 393
  - Ränta på lån i svenska kronor 1 391 885 506 506 7 503
  - Ränta på lån i utländsk valuta 18 -19 37 37 520
  - Realiserade valutakursdifferenser 33 -122 155 155 -2 630

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld februari 2017

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94