Underskott för staten i december

Pressmeddelande 12 januari 2015

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 100,7 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 88,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre utbetalningar från ett flertal myndigheter samt lägre skatteinkomster.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var sammanlagt 13,7 miljarder kronor högre än prognos i december. Skatteinkomsterna var 4,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Därutöver var myndigheternas utbetalningar 5,7 miljarder kronor större än prognos, samtidigt som EU-avgiften blev 3,2 miljarder kronor högre.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på högre inlåning från Exportkreditnämnden och Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 8,0 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.

Budgetunderskott för helåret 2014

För helåret 2014 blev underskottet 72,2 miljarder kronor [1]. Det kan jämföras med 131 miljarder kronor 2013. Minskningen mellan åren beror främst på att vidareutlåningen till Riksbanken, Island och Irland utökades med drygt 100 miljarder kronor under 2013, men var i princip oförändrad under 2014.

Statsskulden var 1 394miljarder kronor i slutet av 2014. Det kan jämföras med 1 277 miljarder kronor ett år tidigare.

Översiktlig och detaljerad redovisning av statens upplåning och statsskulden.

Utfallet för januari publiceras den 6 februari, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33 

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Utfall
dec

Prognos
dec

Differens
dec

Ack.
diff.1)

Utfall
12-mån.

Nettolånebehov

100 724

88 480

12 244

12 244

72 202

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

62 266

48 539

13 726

13 726

46 755

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

30 421

31 759

-1 338

-1 338

22 249

Räntor på statsskulden

8 037

8 182

-145

-145

3 198

  - Ränta på lån i svenska kronor

7 564

8 182

-618

-618

6 609

  - Ränta på lån i utländsk valuta

26

-16

42

42

1 608

  - Realiserade valutakursdifferenser

447

15

432

432

-5 019

1) Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos, december 2014. 

[1] Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens årsredovisning 2014.