Statens upplåning i stort oförändrad trots stigande utgifter

Pressmeddelande 28 oktober 2015

Statens budgetunderskott beräknas bli 45 miljarder kronor 2015, 33 miljarder kronor 2016 och 47 miljarder kronor 2017. Det visar Riksgäldens nya prognos. Skatteinkomsterna fortsätter att öka samtidigt som utgifterna för framför allt migration stiger. Sammantaget innebär det att statens upplåning i stort är oförändrad jämfört med föregående prognos.

Budgetunderskottet – nettolånebehovet – för 2015 är 25 miljarder kronor lägre än i den förra prognosen från juni. Det beror till stor del på högre skatteinkomster. Nästa år ökar utgifterna för migration kraftigt till följd av att antalet asylsökande stiger, samtidigt som skatteinkomsterna fortsätter att växa snabbare än tidigare beräknat. Sammantaget ökar underskottet för 2016 med 8 miljarder kronor jämfört med juniprognosen.

– Svensk ekonomi och den underliggande utvecklingen av statsfinanserna visar på en överraskande styrka. De ökade utgifterna för migration vägs till stor del upp av högre skatteinkomster, men det är viktigt att poängtera att osäkerheten är stor, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Riksgälden räknar med en BNP-tillväxt på 3,1 procent 2015 och 2,8 procent 2016. Det är en upprevidering med 0,5 respektive 0,3 procentenheter. För 2017 är prognosen 2,4 procent.

Ökade migrationsutgifter

Riksgälden räknar med att Migrationsverkets utgifter blir 26 miljarder kronor 2015, 58 miljarder kronor 2016 och 70 miljarder kronor 2017. Det är en ökning med 1 miljard kronor för 2015 och 31 miljarder kronor för 2016 jämfört med föregående prognos. En del av utgiftsökningen för migration kompenseras av att biståndet antas minska.

Nettolånebehov och statsskuld (miljarder kronor)

                     

2015

2016

2017

Nettolånebehov

45

33

47

Statsskulden

1 442

1 469

1 511

Statsskulden som andel av BNP

35 %

35 %

35 %

Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

28 %

28 %

29 %

Oförändrade emissionsvolymer

Emissionsvolymen i statsobligationer ligger kvar på 4 miljarder kronor per auktion under hela prognosperioden. Det innebär att upplåningen i statsobligationer blir 86 miljarder kronor i år och 88 miljarder kronor 2016 och 2017. Även emissionsvolymen i realobligationer är oförändrad.

Upplåningen i statsskuldväxlar är i princip oförändrad. Riksgälden räknar fortsatt med att emittera i snitt 17,5 miljarder kronor per auktion. Stocken väntas ha ökat till 135 miljarder kronor i slutet av 2016.

Upplåning (miljarder kronor)

                     

2015

2016

2017

Statsobligationer

86

88

88

Realobligationer

17

18

18

Statsskuldväxlar

119

135

135

Obligationer i utländsk valuta

91

92

75

–      varav vidareutlåning till Riksbanken

53

70

55

Statsupplåning – prognos och analys 2015:3, pdf

Kontakt

Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38