Statens betalningar visade överskott i oktober

Pressmeddelande 7 november 2011

Statens betalningar gav ett överskott på 3 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,7 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos.

Nettot av myndigheternas betalningar var 2,7 miljarder kronor högre än beräknat. Prognosavvikelsen förklaras bland annat av att vi överskattade Sidas utbetalningar samtidigt som ett flertal myndigheter hade oväntat stora inbetalningar. Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognos.

Räntorna på statsskulden blev 1 miljard kronor lägre än beräknat. Det beror delvis på högre realiserade valutakursvinster i skulden i utländsk valuta.

Riksgäldens nettoutlåning blev 1 miljard kronor högre än prognostiserat vilket främst förklaras av ökad utlåning till myndigheter och affärsverk.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2011 gav statens betalningar ett överskott på 69 miljarder kronor. Statsskulden var 1 012 miljarder kronor den 31 oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december 2011, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, telefon 08 613 47 37

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden