Statens betalningar visade ett överskott i november

Pressmeddelande 7 december 2009

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var 13,0 miljarder kronor. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte utfallet för helåret.

Riksgäldens nettoutlåning blev 4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det förklaras av att myndigheternas repotransaktioner* blev 9 miljarder kronor högre än beräknat. Lån som Riksgälden tagit upp för Riksbankens räkning minskade samtidigt Riksgäldens nettoutlåning. Dessa lån refinansierades redan i oktober men hade inte samma betalningsdag som de nya lånen. Eftersom betalningarna sker på olika sidor om månadsskiftet motsvaras differensen i november av den i oktober.
  
Skatteinbetalningarna blev 3 miljarder kronor lägre än beräknat. Utbetalningarna från myndigheter blev 1 miljarder kronor lägre än prognos.
  
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med november 2009 var underskottet 191 miljarder kronor. Statsskulden var 1 115 miljarder kronor den 30 november.
 
Utfallet för december samt helårsutfallet för 2009 publiceras den 12 januari 2010, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30
 
* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.


Tabell med siffror

Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)