Lägre kostnader trots fler statliga betalningar

Pressmeddelande 2 januari 2006

Riksgäldskontoret upphandlar ramavtal för statens in- och utbetalningar åt 270 myndigheter. Syftet är att minska statens kostnader för banktjänster.

Statens kostnader för betalningsförmedling under ramavtal beräknas bli 162 miljoner kronor under 2005. Detta motsvarar en kostnadsminskning med 14 miljoner kronor jämfört med 2004 trots att antalet betalningar ökar med ca 5 miljoner till 125 miljoner. Den totala betalningsvolymen under ramavtalen beräknas bli ca 3 564 miljarder kronor i år vilket är en ökning med 32 miljarder kronor jämfört med 2004.

Snittkostnaden för en statlig betalning minskade med 13 procent till 1,30 kronor under 2005.

Att antalet betalningar ökade under 2005 beror främst på CSN, som betalar ut studiestöd, samt att extra fordonsskatt betalades in till Vägverket i början av året.

Försäkringskassan beordrar överlägset flest betalningar. Därefter kommer Skatteverket, Vägverket och CSN. Ett tiotal större myndigheter står för över 90 % av antalet betalningar och en nästan lika stor del av kostnaderna för betalningsförmedlingen.

Kostnaderna för betalningsförmedlingen via ramavtal beror huvudsakligen på antalet betalningar och på vilken banktjänst och bank som myndigheten använder. Skatteverket står för de största kostnadsbesparingarna under 2005, motsvarande 11 miljoner kronor. Det är en följd av att en större del av den återbetalning av skatt som tidigare gjordes via utbetalningskort nu görs som kontoinsättningar och att kvarvarande utbetalningskort skickas via Bankgirot. Försäkringskassans betalningsverksamhet och kostnader är ungefär de samma som föregående år. Vägverket och Centrala studiestödsnämnden har fått ökat antal betalningar med vissa kostnadsökningar som följd.

Upphandling av nya ramavtal för betalningsförmedling
 
Nuvarande ramavtal för betalningstjänster löper ut den 31 mars 2007. Riksgäldskontoret har idag annonserat i EUT och AnbudsJournalen om upphandling inför nästa ramavtalsperiod som löper mellan den 1 april 2007 och den 31 mars 2010 med förlängningsoption på ett år.

Nuvarande ramavtalsbanker är Nordea, SEB och FöreningsSparbanken. För mer information se: www.rgk.se/Statens internbank eller kontakta:

Per Franzén
Telefon 08 - 613 47 79