Rapportering för resolutionsplanering 2020

Nyhet 19 december 2019

Banker och andra institut rapporterar uppgifter för resolutionsplaneringen till Finansinspektionen. Därefter hämtar Riksgälden in informationen. Vi publicerar idag information om vilka uppgifter Riksgälden behöver för planeringen 2020, samt hur Finansinspektionen vill att berörda institut rapporterar.

I Riksgäldens uppdrag som resolutionsmyndighet ingår planering och förberedelser i syfte att kunna genomföra en effektiv krishantering. Myndigheten genomför krisplanering för alla banker och institut, oavsett om de är systemviktiga eller inte. I detta arbete ingår att utarbeta planer för hur instituten ska hanteras i kris, så kallade resolutionsplaner, och besluta om krav på nedskrivningsbara skulder (MREL). För att Riksgälden ska kunna upprätta resolutionsplanerna krävs information från bankerna och instituten.

Informationen rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624. För att undvika att bankerna och instituten ska behöva rapportera informationen till olika myndigheter, kommer Riksgälden därefter att inhämta informationen från Finansinspektionen.

Finansinspektionen tillhandahåller en förteckning över de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Det är endast instituten i listan som berörs av rapporteringskravet.

Till förteckningen på Finansinspektionens webbplats

Så här går rapporteringen till

I det här dokumentet beskriver vi vilken information Riksgälden behöver i sitt uppdrag som resolutionsmyndighet samt hur Finansinspektionen vill att berörda banker och institut rapporterar:

Rapportering för resolutionsplanering 2020

Vid frågor, vänligen kontakta rapportering@riksgalden.se.