Remissvar: Riksgälden positiv till att Riksbanken ansvarar för kontanthanteringen

Nyhet 22 oktober 2018

Utvecklingen mot minskad kontantanvändning går fort i Sverige. Riksgälden har yttrat sig om betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42). Vi håller med utredningen om att Riksbanken ska ansvara för en väl fungerande kontanthantering i hela landet. Ansvaret bör tydliggöras i lag.

Riksgälden delar också utredningens förslag att bankerna bör få ett ansvar för möjligheten att göra insättningar och uttag från bankkonton i hela landet. Riksgälden lyfter även fram att den tekniska utvecklingen på betalningsmarknaden är positiv, men den bör ske i en takt som ger rimliga konsekvenser för alla berörda.

Riksgälden vill förtydliga att vissa statliga myndigheter får in kontanter i sin myndighetsutövning och saknar rätt att neka kontanter. För till exempel Kronofogden, Polisen och Tullen, som hanterar utmätningar och beslag, skulle det krävas lagändringar för att inte ta emot kontanter.

Riksgälden betonar även att kontanters roll i beredskapssyfte är central och vi noterar att utredningen kommer att återkomma till den frågan.

Läs hela Riksgäldens remissvar