Ökat behov av riskbegränsning i finansieringen av kärnavfall

Nyhet 17 april 2018

Fallande lönsamhet, ökade risker och stora strukturella förändringar bland ägarbolagen till den svenska kärnkraften ökar behovet av riskbegränsande villkor. Den bedömningen gör Riksgälden i sitt yttrande till regeringen om de säkerheter som reaktorinnehavarna föreslår inom finansieringssystemet för kärnavfall. Förutom en bedömning av reaktorinnehavarnas förslag på säkerheter innehåller årets yttrande för första gången förslag till riskbegränsande villkor.

Kärnkraftsindustrin är skyldig att på ett säkert sätt hantera och slutförvara kärnavfall, samt att riva reaktorer som ska avvecklas. Kostnaderna för detta förväntas bli mycket stora under lång tid framöver.

Utgångspunkten är att kärnkraftsindustrin ska stå för dessa kostnader, och företagen betalar årligen in kärnavfallsavgifter till Kärnavfallsfonden. Staten ansvarar dock i sista hand för kärnavfallet och står därmed en ekonomisk risk i finansieringssystemet.

Enligt finansieringssystemet för kärnavfall ska en reaktorinnehavare ställa säkerheter för bland annat ännu inte inbetalda kärnavfallsavgifter. Regeringen prövar vart tredje år, efter yttrande från Riksgälden, om de säkerheter som reaktorinnehavarna föreslår är godtagbara. De säkerheter som nu ska ställas motsvarar ett totalt belopp på drygt 44 miljarder kronor. Förslagen utgörs av borgensförbindelser från reaktorinnehavarnas ägarbolag.

Riksgälden bedömer att ökade risker i branschen samt strukturella förändringar som påverkat ägarbolagens kreditrisk negativt får genomslag i säkerheterna vilket leder till ökade risker för staten. Riksgälden har därför föreslagit att säkerheterna bör förenas med riskbegränsande villkor. Villkoren tar framförallt sikte på att bevara säkerheternas styrka över de långa tidshorisonter som det handlar om. Med anledning av de stora strukturella förändringar som sker i branschen anser Riksgälden att villkoren ska införas snarast.

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall