Svenska bankers resolutionsförberedelser fortskrider väl

Nyhet 6 september 2017

Det finns nu exempel från den europeiska banksektorn som visar att systemet med resolution för att hantera banker i kris fungerar. I Sverige har bankerna påbörjat arbetet för att leva upp till kommande krav. Det sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han i dag talade på UBS årliga bankkonferens.

Under året har fullskaligt resolutionsförfarande genomförts, bland annat gällande den spanska banken Banco Popular.

– Jag kan konstatera att resolution har genomförts i praktiken och att det fungerar. Nu är det även det förfarandet som gäller i Sverige, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden presenterade i februari modellen för hur minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker och vissa andra finansiella företag ska beräknas. Beräkningsmodellen tydliggör att kostnaderna för en kris ska bäras av bankernas aktieägare och vissa typer av långivare, inte av skattebetalarna.

Under det senaste halvåret har bankerna och marknaden haft möjlighet att analysera Riksgäldens syn på hur bankerna ska anpassa sig till MREL-kraven. I augusti träffade Riksgälden företrädare för de systemviktiga bankerna i syfte att granska hur arbetet med deras preliminära planer utvecklas och hur de avser att uppfylla kommande krav.

– Mötena har varit informativa och konstruktiva. Det är tillfredsställande att de svenska bankerna är väl rustade för att möta våra kommande krav, säger Hans Lindblad.

Den modell för nedskrivningsbara skulder (MREL) som Riksgälden har fastställt innebär bland annat att systemviktiga banker behöver ersätta delar av sina befintliga obligationslån med efterställda obligationer. Minimikravet kommer att börja gälla från och med den 1 januari nästa år och Riksgälden kommer att fatta beslut i december om vad som gäller för respektive bank. Bankerna får successivt bygga upp den volym av efterställda skulder som krävs för att uppfylla minimikravet fram till 2022. 

Presentation Bank resolution from a Swedish perspective av Riksgäldsdirektör Hans Lindblad, pdf