Ny utredning om värdepappersmarknaden

Nyhet 6 augusti 2013

Anna Sjulander, biträdande upplåningschef på Riksgälden, har utsetts av regeringen till sakkunnig i en utredning om värdepappersmarknaden.

Utredningen ska föreslå hur svensk lagstiftning ska anpassas till nya EU-regler. De kommande EU-rättsakterna – MiFID II och MiFIR – innebär en utvidgning och skärpning av EU:s regler för värdepappersmarknaden.

Syftet är att främja konkurrens på lika villkor, bidra till genomlysta och effektiva värdepappersmarknader, samt stärka skyddet för investerare. Det kommer påverka investerare, värdepappersinstitut, börser och handelsplatser.

– Det är viktigt att den finansiella marknaden fungerar effektivt, att behoven av finansiering och likviditet möts och att konsekvenserna av regleringarna inte motverkar en funktionell marknadsplats, säger Anna Sjulander.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2014.