Pressmeddelanden

 • december

  7 december 2015Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,8 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

 • november

  6 november 2015Överskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 1,1 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 3,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

 • oktober

  28 oktober 2015Statens upplåning i stort oförändrad trots stigande utgifter

  Statens budgetunderskott beräknas bli 45 miljarder kronor 2015, 33 miljarder kronor 2016 och 47 miljarder kronor 2017. Det visar Riksgäldens nya prognos. Skatteinkomsterna fortsätter att öka samtidigt som utgifterna för framför allt migration stiger. Sammantaget innebär det att statens upplåning i stort är oförändrad jämfört med föregående prognos.

 • 20 oktober 2015Riksgälden senarelägger prognos för statens finanser

  Riksgälden senarelägger publiceringen av prognosen för budgetsaldot och statens upplåning. Anledningen är att Riksgälden vill invänta uppdaterat underlag för beräkning av migrationsutgifter.

 • 7 oktober 2015Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 4,8 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av en extra utdelning från SJ AB samt lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

 • september

  30 september 2015Riksgälden föreslår förlängd löptid för statsskulden

  Den svenska statsskuldens löptid bör förlängas mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna på kort sikt har minskat. Längre löptid betyder att kostnaderna för skulden kommer att variera mindre. Det skriver Riksgälden i sitt förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

 • 29 september 2015Riksgälden lånar 1 miljard dollar på 3 år till ränta 1,041 %

  Riksgälden emitterade 1 miljard dollar (cirka 8,4 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 1,041 procent.

 • 15 september 2015Nya föreslagna regler för insättningsgarantin ger starkare skydd

  Riksgälden välkomnar de föreslagna ändringarna i insättningsgarantin som bland annat innebär snabbare utbetalning och möjlighet till högre ersättning för vissa insättningar. Ändringarna stärker skyddet för spararna och bidrar till ökad finansiell stabilitet. Det skriver Riksgälden i sitt remissvar på promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438).

 • 7 september 2015Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 21,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras delvis av att en engångsinbetalning kom tidigare än väntat, men också av något högre skatteinkomster och lägre utbetalningar.

 • augusti

  7 augusti 2015Överskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 0,3 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 5,0 miljarder kronor.

 • juli

  7 juli 2015Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 33,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 33,0 miljarder kronor.

 • juni

  16 juni 2015Ökade skatteinkomster minskar nettolånebehovet

  Ökade skatteinkomster väntas minska nettolånebehovet i år och nästa år. Upplåningen i statsobligationer och realobligationer blir oförändrad enligt Riksgäldens rapport Statsupplåning – prognos och analys 2015:2.

 • 5 juni 2015Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 20,3 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

 • maj

  13 maj 2015Sista lånet i garantiprogrammet för banker återbetalt

  Statens garantiprogram för banker och bolåneinstitut är nu helt avvecklat efter att det sista lånet med statlig garanti betalats tillbaka. Garantiprogrammet, som infördes under finanskrisen 2008, har bidragit till stabilitet i det finansiella systemet och samtidigt gett staten ett överskott på 6 miljarder kronor.

 • 8 maj 2015Överskott för staten i april (rättelse av statsskuldssiffran i pdf-filen)

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 7,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster och lägre räntebetalningar på statsskulden.

 • 6 maj 2015Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 2,25 miljarder dollar (cirka 19 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 1,136 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • april

  23 april 2015Riksgälden ger ut 4 335 miljoner kronor i ny 17-årig realobligation

  Riksgälden har i dag emitterat en 17-årig realobligation i ett byte mot en kortare obligation. Försäljningsvolymen blev 4 335 miljoner kronor. Bytet gjordes till 22 baspunkter över den 14-åriga realobligationen SGB IL 3104.

 • 22 april 2015Villkor för byten till statsobligation 1059

  Riksgälden introducerar en ny statsobligation, SGB 1059 X% 12 Nov 26. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdagen den 13 maj kl. 12.05.

 • 16 april 2015Villkor för introduktion av realobligation SGB IL 3111

  Riksgälden introducerar en ny 17-årig realobligation via syndikering. Introduktionen kommer att göras genom byten.

 • 9 april 2015Underskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 1,7 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 6,3 miljarder kronor. Skillnaden på 8,0 miljarder kronor beror främst på lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

 • mars

  17 mars 2015Riksgälden emitterar 5-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 1,75 miljarder dollar (cirka 15 miljarder kronor) i en ny femårig obligation till en ränta på 1,667 procent. Upplåningen är för statens egen räkning.

 • 11 mars 2015Riksgälden får utvidgat ansvar för statens bankkrishantering

  Regeringen har i dag meddelat att man avser att utse Riksgälden till resolutionsmyndighet med ansvar för både krisförberedelser och hantering av banker i kris. Det innebär att Riksgälden får en utökad och central roll i arbetet med att värna finansiell stabilitet.

 • 6 mars 2015Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,1 miljarder kronor i februari. Överskottet blev därmed 2,2 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var 39,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på något lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter.

 • februari

  19 februari 2015Större budgetunderskott ger ökad obligationsupplåning

  Lägre skatteinkomster och högre räntebetalningar bidrar till att underskottet i statsbudgeten växer i år. Riksgäldens nya prognos visar underskott på 80 miljarder kronor 2015 och 34 miljarder kronor 2016. Det större underskottet finansieras med ökad upplåning i både statsobligationer och statsskuldväxlar.

 • 13 februari 2015Riksgäldens upplåning påverkas inte av Riksbankens köp av statsobligationer

  Riksgälden vill förtydliga att Riksbankens planerade köp av statsobligationer inte påverkar statens låneplaner eller de volymer av statsobligationer som kommer att ges ut. Det gäller även om Riksbanken vid en senare tidpunkt skulle besluta att öka sina obligationsköp.

 • 6 februari 2015Underskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,4 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,7 miljarder kronor. Skillnaden på 15,1 miljarder kronor förklaras av lägre skatteinkomster, högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntebetalningar på statsskulden.

 • 5 februari 2015Riksgälden lånar 1,5 miljarder euro till Riksbanken

  Riksgälden emitterar 1,5 miljarder euro (cirka 14 miljarder kronor) i en ny femårig obligation till en ränta på 0,076 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • januari

  15 januari 2015Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

  Riksgälden emitterar 2,5 miljarder dollar (cirka 20 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 0,962 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 12 januari 2015Underskott för staten i december

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 100,7 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 88,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre utbetalningar från ett flertal myndigheter samt lägre skatteinkomster.