Remissvar: CSN:s redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Nyhet 1 augusti 2022

Riksgälden anser att regeringen bör avstå från att införa den räntemodell som CSN, i enlighet med uppdraget, analyserar och föreslår i rapporten. Om en ny räntemodell införs bör den ränta som tas ut av studielåntagare i stället utgår från budgetlagens huvudregel för statlig utlåning.

Väljer ändå regeringen att gå vidare i enlighet med föreslagen modell bör riksdagens beslut och bemyndigande vara tydligt i förhållande till bestämmelserna om statlig utlåning enligt budgetlagen, dvs. att utformningen av räntan på studielån kommer att avvika från budgetlagens huvudregel. Den mest tydliga avvikelsen är att nuvarande och framtida låntagare skulle finansiera förväntade förluster som uppstår från tidigare låntagare.

Rapportens beskrivningar kring en ny modell kan också, enligt Riksgälden, uppfattas som att befintlig kreditreserv för CSN:s annuitetslån ska nollställas, och redovisas mot inkomsttitel, vid tidpunkten för när en ny modell införs. Ett eventuellt nollställande skulle vara ett tydligt avsteg från hur avgifter och reserver i dag hanteras i enlighet med budgetlagen och den så kallade garanti- och utlåningsmodellen. Att samla in räntor och avgifter motsvarande förväntad kostnad, vilka sedan finansierar framtida kreditförluster, är en grundbult i dagens hantering av denna verksamhet.

Läs hela remissvaret