Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att reaktorinnehavarna och andra berörda har möjlighet att lämna synpunkter på modellen.

Under 2017 förändrades finansieringslagstiftningen. Av de nya regleringarna framgår bl.a. att finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet, tillsammans med reaktorinnehavarens andel i kärnavfallsfonden, ska göra att reaktorinnehavaren med hög sannolikhet kan fullgöra sina skyldigheter även om inga ytterligare kärnavfallsavgifter betalas och inga ytterligare säkerheter ställs. En konsekvens av denna reglering är att kompletteringsbeloppen, från att tidigare enbart beakta osäkerheter i de framtida kostnaderna för reaktorinnehavarna, nu även ska beakta osäkerheter som rör reaktorinnehavarnas tillgångar i kärnavfallsfonden. Vidare ska Riksgälden, och inte reaktorinnehavarna som tidigare, beräkna storleken på kompletteringsbeloppen.

Huvudrapporten som remitteras är Riksgäldens dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp. Rapporten beskriver:

  • den nya definitionen av kompletteringsbeloppet i finansieringslagen och hur Riksgälden tolkat denna för att ta fram en ny beräkningsmässig definition,
  • de grundläggande krav som ställs på en ny beräkningsmodell och de överväganden som har gjorts i utvecklingsarbetet,
  • en detaljerad modellbeskrivning för beräkningen av kompletteringsbelopp och för hur de underliggande komponenterna (framtida kostnader, kärnavfallsfondens placeringar och framtida avgiftsinbetalningar) modelleras, och
  • en preliminär beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare utifrån ett antal basantaganden för utvecklingen av de framtida kostnaderna och kärnavfallsfondens avkastning.

På grund av omfattningen och komplexiteten i materialet har Riksgälden delat upp remissen i två steg. Som första steg remitteras idag dokumentationen av beräkningsmodellen. Sista svarsdatum på denna remiss är den 10 maj 2021.

Denna remiss kommer att följas av Riksgäldens förslag på avgifter och säkerheter för 2022-2023, där kompletteringsbeloppet beräknas med den nya modellen.

Följebrev
Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare