Remissvar: Sverige bör avvakta deltagande i bankunionen

Nyhet 24 april 2020

Riksgälden anser att Sverige bör avvakta med att gå med i bankunionen eftersom ett deltagande i närtid riskerar att leda till transfereringar från Sverige för krishantering av sämre rustade banker inom bankunionen. Att bankunionen ännu inte är fullbordad är också ett skäl att avvakta. Det skriver Riksgälden i sitt remissvar på betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52).

Givet den svenska finansiella sektorns stora betydelse för Sveriges ekonomi anser Riksgälden också att Sverige bör säkerställa en likvärdig behandling inom den så kallade Tillsynsmekanismen innan tillsynsansvaret för svenska institut överförs till EU. Nuvarande beslutsordning innebär att Sverige inte kommer att ha samma ställning som euroländerna i tillsynsbeslut.

Riksgälden noterar att Sverige däremot kommer att behandlas likvärdigt med euroländer vid hanteringen av banker i resolution. En likvärdig behandling inom den så kallade Resolutionsmekanismen innebär dock att Sverige inte alltid kommer att delta då resolutionsbeslut om svenska institut fattas eftersom Resolutionsnämnden, vid oenighet, fattar beslut utan att nationella resolutionsmyndigheter deltar. Krishantering kan också innefatta att mindre instituts systemviktighet kan behöva omvärderas kort inpå en förestående kris. Den process som då följer involverar bankunionsorganen och riskerar att bli invecklad om resolution kräver tillgång till den europeiska resolutionsfonden. Bankunionens pågående utformning inom detta område bör beaktas inför ett eventuellt deltagande.

En bärande idé med bankunionen är att medlemsländerna ska dela på kostnaden för krishantering. Sverige har kommit längre än andra EU-länder i vissa avseenden och ställt striktare krav på svenska banker för att bygga upp skyddsvallar inför en eventuell kris. Europeiska banker uppnår inte lika höga krav och därtill dras många banker inom bankunionen med betydande nödlidande lån. Sammantaget talar detta för att försäkringsvärdet för Sverige av att dela på risken för bankkriser med Europa är begränsat, eller rentav negativt i dagsläget.

En ytterligare aspekt att beakta är att bankunionen ännu inte är fullbordad. Europeiska  resolutionsfonden och säkerhetsmekanismen är troligtvis inte tillräckliga för att hantera likviditetsproblem för större europeiska koncerner i resolution. Sverige bör bevaka hur dessa frågor utvecklas inför ett eventuellt inträde i bankunionen.

I ljuset av dessa överväganden förordar Riksgälden att Sverige avvaktar, ett deltagande i bankunionen.

Läs hela remissvaret