Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag för säkrare välfärdsutbetalningar

Nyhet 26 oktober 2020

Riksgälden är positivt till förslaget om att det inrättas en ny funktion som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Det är dock viktigt att Riksgälden fortsatt får tillgång till information för att kunna göra tillförlitliga prognoser om statens lånebehov.

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen" (SOU 2020:35). Riksgälden välkomnar införandet av ett system med transaktionskonto samt ett statligt konto­register över enskildas bankkontouppgifter. De blir inte bara verktyg i arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar. Bankkontoregistret blir också centralt för vidareutvecklingen av den statliga betalningsmodellen som Riksgälden ansvarar för.

Riksgälden behöver tillförlitliga prognoser

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att överväga om en funktion för systemövergripande riskanalyser, urval och kontroller bör införas för att förhindra att felaktiga belopp betalas ut, och för att säkerställa att utbetalningarna sker till rätt mottagare.

Riksgälden behöver tillförlitliga prognoser över statens betalningsflöden för att kunna planera den centrala likviditetsförvaltningen och förvaltningen av statsskulden. Dessa funktioner säkerställer att staten alltid kan fullgöra sina betalningsförpliktelser och att det görs på ett kostnads­effektivt sätt. Förslaget får påverkan på betalningsflödena inom staten om det genomförs. I utformningen av den föreslagna funktionen är det därför viktigt att säkerställa att Riksgälden även fortsättningsvis får tillgång till den information som behövs för att upprätta tillförlitliga prognoser över statens nettolånebehov.

Riksgälden välkomnar även utredningens förslag att Riksgälden får i uppdrag att göra en analys av förutsättningar för ytterligare myndigheter att ansluta till systemet med transaktionskonto. Riksgälden delar också utredningens bedömning att det kan finnas fördelar med att utvidga transaktionskontosystemet till att omfatta alla, eller de flesta av statens utbetalningar på sikt.

Läs remissvaret