Remiss: Komplettering av tidigare förslag om ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 9 oktober 2020

Riksgälden har skickat ut en komplettering till den tidigare remissen om förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Kompletteringen berör avsnitten ”Beräkning av individuell riskpoäng” och ”Beräkning av riskindikatorerna” i den promemoria som skickades ut på remiss den 18 juni 2020.