Underskott för staten i april 2022

Pressmeddelande 6 maj 2022

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre utbetalningar från myndigheter och lägre skatteinkomster än beräknat.

Det primära saldot var 11,0 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror på att skatteinkomsterna var 5,1 miljarder kronor lägre än beräknat, samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter, som exempelvis Kammarkollegiet och Skolverket, var högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,2 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på ökad inlåning från Svenska kraftnät och lägre utlåning till Försvarets materielverk.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,7 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2022 visade statens betalningar ett överskott på 124,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 132 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj 2022 publiceras den 8 juni kl. 08.00.

Nya prognoser för 2022 och 2023 publiceras den 24 maj 2022.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)
1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande   statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo -16 009 -7 448 -8 561 6 323 124 206
Nettolånebehov1 16 009 7 448 8 561 -6 323 -124 206
Primärt saldo3 22 342 11 344 10 998 430 -34 603
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -6 493 -3 342 -3 152 -8 514 -96 169
Räntor på statsskulden 160 -554 715 1 761 6 565
  - Ränta på lån i svenska kronor -405 -1 339 934 1 616 1 287
  - Ränta på lån i utländsk valuta -53 -51 -1 -93 -783
  - Realiserade valutakursdifferenser 618 836 -218 238 6 062

Rapport Sveriges statsskuld april 2022.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 24 februari 2022: Statsupplåning prognos och analys 2022:1