Överskott för staten i maj 2022

Pressmeddelande 8 juni 2022

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 69,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre skatteinkomster än beräknat, vilket delvis motverkades av att utbetalningar från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Det primära saldot var 6,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror framför allt på att skatteinkomsterna var 9,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Samtidigt var utbetalningarna från ett antal myndigheter, främst Kammarkollegiet, lägre än väntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,3 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på ökad inlåning från Svenska kraftnät, som delvis motverkades av lägre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2022 visade statens betalningar ett överskott på 156,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 034 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni 2022 publiceras den 7 juli kl. 08.00.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2022-2024 är den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1  (miljoner kronor)
 1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
 3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 UtfallPrognos Diff.Ack. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 69 179 74 322 -5 143 -5 143 156 446
Nettolånebehov1 -69 179 -74 322 5 143 5 143 -156 446
Primärt saldo3 -71 785 -78 369 6 585 6 585 -66 867
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -227 2 041 -2 268 -2 268 -97 757
Räntor på statsskulden 2 833 2 006 826 826 8 178
  - Ränta på lån i svenska kronor 2 322 2 060 262 262 2 526
  - Ränta på lån i utländsk valuta -57 -56 -1 -1 -804
  - Realiserade valutakursdifferenser 568 2 566 566 6 457

Rapport Sveriges statsskuld maj 2022.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 24 maj 2022: Statsupplåning prognos och analys 2022:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja