Underskott för staten i september 2019

Pressmeddelande 7 oktober 2019

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,6 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 5,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än beräknat.

Det primära saldot blev 5,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Den beror huvudsakligen på att skatteinkomsterna var cirka 7 miljarder kronor lägre än prognos. Sammanlagt under perioden juni till september har skatteinkomsterna varit cirka 2 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,9 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på lägre inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,9 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med september 2019 visade statens betalningar ett överskott på 93,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 071 miljarder kronor i slutet av september

Utfallet för oktober 2019 publiceras den 7 november, kl. 09.30. Den 23 oktober publicerar Riksgälden en ny prognos för svensk ekonomi och statens upplåning.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)

¹ Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

³ Nettot av statens primära utgifter och inkomster.   

² Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2019).

4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

 Utfall sep.Prognos sep.Diff.
sep.
Ack. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

3 630

-5 023

8 653

9 964

-93 618

Primärt saldo3

3 528

-2 326

5 854

6 836

-72 903

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4

-681

-2 588

1 908

1 122

-43 244

Räntor på statsskulden

783

-109

892

2 005

22 529

- Ränta på lån i svenska kronor

950

-284

1 234

2 448

18 606

- Ränta på lån i utländsk valuta

87

81

6

-81

-425

- Realiserade valutakursdifferenser

-255

94

-349

-362

4 348

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld september 2019

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.