Riksgälden ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Pressmeddelande 18 juli 2019

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att senast under 2020 genomföra en emission av statliga gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i statens budget som går till hållbara investeringar och projekt. Nu inleds arbetet med att ta fram ett ramverk för de statliga gröna obligationerna.

– Vi tar oss an uppdraget med full kraft och inleder nu vårt förberedande arbete för att genomföra det på ett effektivt och transparent sätt. Som investerare ska man tydligt kunna följa och utvärdera de miljö- och klimatsatsningar som finansierats med de statliga gröna obligationerna, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Uppdraget från regeringen omfattar att samverka med Regeringskansliet för att utarbeta det så kallade gröna ramverket. I ramverket ska det bland annat definieras vilka utgiftsposter i statens budget som ska finansieras genom de gröna obligationerna. Riksgälden ska också analysera hur emissionen ska genomföras på bästa sätt inom ramen för statsskuldsförvaltningen.

Storleken på emissionen ska enligt uppdraget utgå från målet för statsskuldspolitiken och med marginal rymmas inom volymen identifierade gröna utgifter i statsbudgeten. Emissionen kan genomföras först när ramverket är på plats och när det finns en struktur för att rapportera miljö- och klimateffekterna av de utgifter som de gröna obligationerna finansierar.

Regeringen: Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Uppdrag till Riksgäldskontoret att genomföra en emission av gröna obligationer

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Ett av huvuduppdragen är att låna upp pengar för statens räkning och förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas. Riksgälden lånar framför allt genom att emittera (ge ut) olika typer av obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden.