Överskott för staten i oktober 2019

Pressmeddelande 7 november 2019

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,9 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 30,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning än beräknat.

Det primära saldot blev 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor lägre än prognos, beroende på högre utbetalningar från skattekontot än väntat. Det motverkades av lägre utbetalningar från flera myndigheter, däribland Migrationsverket och Trafikverket.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på lägre utlåning till främst Trafikverket och Svenska Kraftnät samt en högre inlåning än väntat. Riksbanken återbetalade som planerat ett valutalån vilket bidrog till att minska nettoutlåningen, och därmed till att stärka budgetsaldot, med knappt 26 miljarder kronor.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2019 visade statens betalningar ett överskott på 122,4 miljarder kronor. I detta överskott ingår motsvarande 69 miljarder kronor för lån i utländsk valuta som Riksbanken återbetalat till Riksgälden.

Statsskulden uppgick till 1035 miljarder kronor i slutet av oktober

Utfallet för november 2019 publiceras den 6 december, kl. 09.30. 

Kontakt

Elin Stenbacka, makroekonom, 08 613 45 99

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov¹ (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2019).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank.   Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

 Utfall okt.Prognos okt.Differens okt.Ack. diff.2Utfall 12-mån

Budgetsaldo

31 874

30 235

1 639

1 639

122 401

Nettolånebehov

-31 874

-30 235

-1 639

-1 639

-122 401

Primärt saldo3

641

-107

748

748

-74 219

Nettoutlåning till   myndigheter m.fl.4

-31 307

-29 113

-2 193

-2 193

-69 588

Räntor på statsskulden

-1 208

-1 015

-193

-193

21 406

- Ränta på lån i svenska kronor

-1 888

-1 425

-463

-463

17 405

- Ränta på lån i utländsk valuta

14

-124

138

138

-330

- Realiserade valutakursdifferenser

666

534

132

132

4 331

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Rapport Sveriges statsskuld oktober 2019

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.