Överskott för staten i april

Pressmeddelande 18 maj 2018

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,6 miljarder kronor.

Statens primära saldo blev 3,0 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde främst på högre utgifter från ett antal myndigheter och att Riksbankens inleverans av överskott till staten betalades i början av maj i stället för i april som beräknat. Samtidigt blev skatteinkomsterna cirka 3 miljarder kronor högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2018 visade statens betalningar ett överskott på 74,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 229 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 8 juni, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2018).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

4 Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och  statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

 Utfall apr.Prognos apr.Diff. apr.Ack. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

-2 818

-4 572

1 754

2 307

-74 030

Primärt saldo3

420

-2 615

3 035

5 494

-82 486

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4

-3 595

-2 777

-818

-2 566

-1 057

Räntor på statsskulden

357

821

-464

-621

9 513

  - Ränta på lån i svenska kronor

608

624

-16

-161

12 556

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-264

-85

-179

-214

-989

  - Realiserade valutakursdifferenser

14

282

-268

-245

-2 054

Sveriges statsskuld april 2018

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.