Fortsatt överskott för staten i september

Pressmeddelande 5 oktober 2018

Statens in- och utbetalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Riksgäldens prognos var ett överskott på 6,4 miljarder kronor.

Statens primära saldo blev 1,0 miljard kronor högre än prognos. Det berodde främst på att myndigheternas utgifter blev lägre än väntat. Skatteinkomsterna var ungefär 2 miljarder kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 0,6 miljarder kronor högre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med september 2018 visade statens betalningar ett överskott på 93,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 206 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november 2018 kl. 09.30.

Kontakt

Sofia Nilsson, ekonom, 08 613 47 34

Pressfunktionen, 08 613 47 01

 Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
¹Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
²Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos   (juni 2018).
³Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall   sept.Prognos sept.Diff. sept.Ack. diff.²Utfall 12-mån
Nettolånebehov -6 675 -6 408 -268 -1 865 -93 748
Primärt saldo³ -2 712 -1 688 -1 024 -4 522 -102 630
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -3 356 -3 931 574 2 401 106
Räntor på statsskulden -607 -789 182 256 8 775
 - Ränta på lån i svenska kronor -1 131 -1 157 26 342 11 242
 - Ränta på lån i utländsk valuta -4 77 -81 -83 -900
 - Realiserade valutakurs-differenser 528 291 237 -4 -1 567

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Rapport: Sveriges statsskuld september 2018 

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.