Överskott för staten i oktober

Pressmeddelande 7 november 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 5,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna var 12 miljarder kronor högre än prognos, vilket främst förklaras av högre kompletteringsinbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var i linje med prognosen i oktober.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2017 visade statens betalningar ett överskott på 73,2 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 296 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för november publiceras den 7 december, kl. 09.30.

Kontakt

Lina Majtorp, analytiker, 08 613 46 76

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2017).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

 Utfall okt.Prognos okt.Differens okt.Ack. diff.²Utfall 12-mån

Nettolånebehov

-6 680

5 789

-12 470

-12 470

-73 239

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3

-1 733

10 271

-12 004

-12 004

-66 350

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-2 327

-2 370

43

43

-15 577

Räntor på statsskulden

-2 621

-2 112

-509

-509

8 688

  - Ränta på lån i svenska kronor

-2 206

-1 752

-454

-454

10 724

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-57

-84

27

27

-319

  - Realiserade valutakursdifferenser

-357

-276

-81

-81

-1 717

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Sveriges statsskuld oktober 2017