Överskott för staten i november

Pressmeddelande 7 december 2017

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17,0 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 18,7 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor lägre än prognos, vilket främst förklaras av högre återbetalningar av skatt.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var i linje med prognosen.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2017 visade statens betalningar ett överskott på 56,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 274 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december publiceras den 9 januari, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 47 01

Statens nettolånebehov1(miljoner kronor)

1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken. 

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2017).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

 Utfall nov.Prognos nov.Diff nov.Ack. diff.2Utfall 12-mån

Nettolånebehov

-16 994

-18 672

1 678

-10 792

-56 138

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3

-16 534

-18 787

2 254

-9 750

-62 942

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-934

-837

-96

-53

-1 545

Räntor på statsskulden

473

953

-480

-988

8 349

 - Ränta på lån i svenska kronor

907

939

-32

-486

11 773

 - Ränta på lån i utländsk valuta

-596

-34

-562

-536

-895

 - Realiserade valutakursdifferenser

162

48

114

33

-2 529

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Sveriges statsskuld november 2017, pdf